Isaiah Harvey-Newsom

  • 5' 11" 180cm
  • 35" 89cm
  • 32" 81cm
  • 10.5
  • L